En bra arbetsmiljö

A-Sprinkler ska erbjuda en utvecklande arbetsmiljö med en öppen företagskultur som gör att våra medarbetare trivs och känner sig trygga på sitt arbete. Vi på A-Sprinkler vill vara en förebild inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Därför är ett aktivt arbetsmiljöarbete en naturlig del i våra företags vardag. Genom en god arbetsmiljö ökar engagemanget och trivseln, vilket bidrar till nöjdare medarbetare och kunder.

Arbetsmiljöpolicy

Samtliga medarbetare på A-Sprinkler ska ha möjlighet att arbeta i en miljö som främjar hållbar arbetshälsa. Varje medarbetare har ett ansvar för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Genom att ha en god arbetsmiljö ökar engagemanget och trivseln på företaget, vilket bidrar till nöjdare och effektivare medarbetare.

Att ha en trygg och säker arbetsmiljö är av högsta prioritet på A-Sprinkler. Vi har en nollvision avseende arbetsolyckor och våra medarbetare ska aldrig känna oro för sin hälsa på sitt arbete.

A-Sprinklers arbetsmiljöpolicy ligger till grund för det arbetsmiljöarbete vi utför. Arbetsmiljöarbetet är integrerat i företagspolicyn och utgår från gällande lagstiftning.

Varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på- och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Detta uppnår vi genom att:

 • förebyggande analysera de risker som finns på arbetsplatsen och tillhandahålla säker utrustning och kvalitetssäkra arbetsmetoder.
 • våra medarbetare utifrån den nivå de befinner sig på ska ha den kompetens och de befogenheter som krävs.
 • förebygga förslitningsskador, olyckor och andra arbetsrelaterade sjukdomar med hjälp av bra verktyg, maskinell utrustning och andra hjälpmedel.
 • följa de krav som ställs av lagar, avtal och myndigheter.
 • regelbundet erbjuda hälsoundersökning hos avtalad företagshälsovård.
 • alla tillbud och olycksfall rapporteras och vidtar de åtgärder som krävs.
 • årligen följa upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
 • det alltid ska råda tydliga fördelningar av ansvarsområden och arbetsuppgifter på våra arbetsplatser.
 • vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.

Mångfald- och jämställdhetspolicy

A-Sprinkler ska vara en positiv arbetsplats med en öppen företagskultur som gör att våra medarbetare trivs och känner sig trygga på sitt arbete. Vi är av uppfattningen att medarbetare med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv bidrar till ett innovativt klimat. En mångfald bidrar till bred kompetens, vilket i sin tur bidrar till långsiktig framgång.

Detta uppnår vi genom att:

 • vi har en nolltolerans när det gäller trakasserier, kränkningar och särbehandling.
 • alla medarbetare ska visas respekt och behandlas lika, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • om diskriminering förekommer ska det uteslutande tillsättas en utredning och vidtas lämpliga åtgärder.
 • aktivt arbeta för att öka mångfalden i företaget då vi tror att mångfald av olika bakgrunder, kompetenser, erfarenheter och idéer bidrar till ökad kreativitet och nya lösningar.
 • lönen på medarbetarna fastställs på samma sätt oavsett kön, etnicitet och bakgrund.
 • det är arbetets art, prestation och kompetens som är styrande för den individuella lönesättningen.

i vårt ledarskap vara ett gott föredöme och arbeta utefter företagets värderingar.

Alkohol- och drogpolicy 

Våra arbetsplatser ska vara fri från alkohol-, läkemedels- och narkotikamissbruk. Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller narkotika på arbetsplatsen. Den person som är alkohol eller drogpåverkad på arbetet ska omedelbart sändas hem. Det är den drogpåverkade personens närmaste chef som är ansvarig för att medarbetaren kommer hem på ett säkert sätt. 

Alla medarbetare på företaget ska känna till riskerna med alkohol och drogpåverkan, för att kunna ta ansvar för sitt egna förhållningssätt. Ledningen på företaget har ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för alkohol- och drogfrågor. Det innebär att ledningen aktivt verkar för att företagets arbetsplatser är fria från alkohol och droger. Ledningen har en skyldighet att ingripa när en medarbetare är eller misstänks vara påverkad av alkohol eller droger. Alkohol- och drogpolicyn finns för att tydliggöra ansvarsförhållanden och de handlingsvägar som finns om alkohol och/eller drogberoende upptäcks.

På A-Sprinkler är det alla medarbetares ansvar att:

 • Alltid vara nykter och drogfri på arbetet.
 • Ha kännedom om innehållet i alkohol- och drogpolicyn.
 • Vid personliga missbruksproblem aktivt arbeta för att förbättra sin situation och delta i de rehabiliteringsprogram som planeras.
 • På A-Sprinkler visar vi solidaritet bland våra medarbetare.

Som arbetskamrat är det viktigt att:

 • Visa att man bryr sig när en arbetskamrat mår dåligt.
 • Inte acceptera onykterhet eller drogpåverkan på arbetet.
 • Inte dölja missbruksproblem.
 • Kontakta sin närmaste chef när man misstänker att någon har missbruksproblem.

ESG-policy

A-Sprinkler verkar i en värld som förväntar sig att företag är medvetna om sin samhällspåverkan utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer. Denna policy avser A-Sprinklers arbete inom Environmental, Social and Corporate Governance Responsibility (”ESG-policy”). ESG är ett koncept som bygger på att företag tar hänsyn till samhällets utveckling i stort genom att tänka på de effekter som företagets aktiviteter innebär för såväl kunder, leverantörer, anställda och ägare som för samhället och miljön. A-Sprinklers ESG-policy beskriver vårt eftersträvade förhållningssätt med avseende på dylika faktorer. ESG-policyn kompletteras av A-Sprinklers övriga policys.

Värderingar och affärsprinciper

A-Sprinklers verksamhet ska bland annat bedrivas i enlighet med koncernens vision, och värderingar samt riktlinjen långsiktigt hållbar utveckling. Förutom alla företagsekonomiska krav, mål och riktlinjer ska affärsverksamheten också bedrivas med höga krav på integritet och etik.

A-Sprinklers medarbetare ska iaktta följande riktlinjer:

 • A-Sprinkler ska följa de lagar och förordningar som gäller i de länder där koncernen är verksam samt koncernens ESG-policy.
 •  A-Sprinkler respekterar FN:s deklaration om Mänskliga Rättigheter (www.un.org) och ILOs kärnkonventioner (International Labour Organization) och accepterar sitt ansvar att iaktta anställdas och samhällets rättigheter i den mån de berörs av koncernens verksamhet.
 • A-Sprinkler har en öppen attityd i dialogen med dem som påverkas av koncernens verksamhet. A-Sprinkler svarar på förfrågningar från utomstående och kommunicerar med berörda parter på ett tidsmässigt korrekt och effektivt sätt. (Se vidare A-Sprinklers ”Informationspolicy”.)

Inom de områden där A-Sprinkler har inflytande ska vi sträva efter att tillse att leverantörer och underleverantörer följer relevanta principer i denna ESG-policy. Samtliga anställda inom A-Sprinkler är ansvariga för att de själva, liksom den verksamhet de är verksamma inom, agerar i enlighet med dessa värderingar och affärsprinciper. Det är respektive medarbetares eget ansvar att säkerställa att de har tillräcklig information om relevanta lagar, regler och policys i samband med samtliga affärs-, personal- och investeringsbeslut.

VD i respektive koncernbolag är ansvarig för att denna ESG-policy implementeras och efterlevs i koncernens verksamheter. Ledningen inom respektive verksamhetsområde är ansvariga för att denna ESG-policy implementeras och efterlevs i koncernens verksamheter. Det är varje ledande befattningshavares ansvar att rapportera samtliga eventuella fall av bedrägerier eller annat brottsligt beteende till en medlem av koncernledningen. Konstaterade överträdelser mot A-Sprinklers ESG-policy leder omgående till disciplinära åtgärder, inklusive avsked vid allvarligare avsteg från riktlinjerna.

Medarbetare

A-Sprinkler strävar efter att vara en respekterad arbetsgivare – både för nuvarande och potentiella medarbetare. Vi ska sörja för en god arbetsmiljö ur fysisk och psykosocial synvinkel samt även sträva efter att vara attraktiva arbetsgivare med avseende på medarbetarnas professionella och personliga utveckling. Denna policy tar inte sikte på affärsmässiga frågor som hör till respektive bolags personalfunktion, utan här återges regler som är av karaktären minimikrav. Relationen till och mellan de anställda ska bygga på ömsesidig respekt och värdighet samt rimligt inflytande inom områden som påverkar den enskildes arbetssituation.

 • De anställningsvillkor, inklusive ekonomisk ersättning och arbetstider, som erbjuds A-Sprinklers medarbetare och dess underleverantörer ska minst uppfylla minimikraven i nationell lagstiftning eller enligt industristandard.
 •  A-Sprinkler accepterar inte tvångsarbete, slavarbete eller andra former av ofrivilligt arbete vid koncernens arbetsplatser. Koncernen tillåter inte heller metoder som begränsar de anställdas fria rörlighet.
 •  A-Sprinkler anställer inga personer under 15 år, och där lokal lagstiftning anger en högre åldersgräns får inga personer under denna gräns anställas.
 • A-Sprinkler ger alla koncernens medarbetare lika möjligheter oavsett hudfärg, kön, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper. Koncernen tillåter varken diskriminering eller trakasserier. (Se A-Sprinklers Jämställdhetspolicy)
 • A-Sprinkler erkänner arbetstagarnas rätt att bilda eller ansluta sig till fackföreningar i enlighet med respektive lands lagar och principer.
 • Den arbetsmiljö A-Sprinkler erbjuder ska vara säker och sund. Respektive koncernbolag ansvarar för att arbetet bedrivs på ett sådant sätt att skador och ohälsa förebyggs. Skriftliga hälso- och säkerhetsinstruktioner ska tillämpas på koncernens arbetsplatser.

Marknad, kunder och leverantörer

A-Sprinklers verksamhet bygger på nära och långsiktiga relationer till kunder och andra affärspartners. A-Sprinkler vill uppfattas som en trovärdig, långsiktig och pålitlig samarbetspartner och ska agera professionellt, ärligt och etiskt korrekt. Koncernen accepterar inte korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder. All försäljning och marknadsföring av A-Sprinklers produkter och tjänster ska ske i enlighet med relevanta lagar och regler i respektive land.

 • A-Sprinkler ska inte agera i strid mot tillämpliga konkurrenslagar i respektive land. Vi deltar inte i karteller eller andra otillåtna samarbeten med konkurrenter, kunder eller leverantörer som begränsar eller snedvrider konkurrensen. Om något A-Sprinkler blir kontaktat med förslag om sådant samarbete eller har skäl att tro att det sker hos någon av dess samarbetspartners så ska detta rapporteras till koncernledningen och anmälan göras till Konkurrensmyndigheten i aktuellt land.
 • A-Sprinkler ska inte erbjuda eller ge otillbörlig betalning eller annan ersättning till någon person eller någon organisation i syfte att förmå personen eller organisationen att agera i strid mot föreskrivna åligganden för att anlita A-Sprinkler eller behålla uppdrag för koncernen.
 • A-Sprinkler ska inte – direkt eller indirekt – begära eller acceptera någon form av otillbörlig betalning eller annan ersättning som ges i syfte att förmå A-Sprinkler att agera i strid mot våra föreskrivna åligganden. I syfte att undvika intressekonflikter ska anställda inom A-Sprinkler endast ge eller ta emot gåvor eller tjänster som är i linje med allmän affärspraxis, inte bryter mot gällande lag, inte motsvarar några större ekonomiska värden och inte rimligtvis kan anses utgöra mutor.
 • A-Sprinkler respekterar andra företags tillgångar, och skyddar koncernens samtliga materiella och immateriella tillgångar från förlust, stöld, intrång eller missbruk.

Leverantörer/samarbetspartners

Inom de områden där vi har inflytande ska A-Sprinkler sträva efter att tillse att leverantörer och underleverantörer följer relevanta principer i A-Sprinklers ESG-policy och exempelvis erbjuder sina anställda en säker och sund arbetsmiljö. A-Sprinkler köper inte produkter från leverantörer som vid anmodan inte kan lämna en skriftlig försäkran om att barnarbete inte är tillåtet i sin produktion.

A-Sprinkler ska i sitt val av leverantörer beakta förmågan att nå upp till kraven i denna ESG-policy. A-Sprinkler ska upprätthålla lämpliga processer för att utvärdera och välja prioriterade leverantörer och samarbetspartners. I sådana utvärderingsprocesser beaktas även förmåga att nå upp till kraven i denna ESG-policy En uppföljning av större leverantörers etiska, sociala och miljömässiga åtaganden ska ske årligen och åtgärder omedelbart vidtas vid avsteg jämfört med riktlinjerna i A-Sprinklers ESG-policy. I enlighet med vår strävan efter transparens och förtroende förbehåller A-Sprinkler sig rätten enligt avtal med leverantörer att genomföra oberoende granskningar av leverantörers verksamheter och fysiska anläggningar med hjälp av egna anställda och/eller externa samarbetspartners. Resultatet av genomförda uppföljningar diskuteras med respektive leverantör i syfte att bidra till deras arbete med eventuella förbättringar samt rapporteras årligen till A-Sprinklers ledning.

Miljö

A-Sprinklers påverkan på miljön och vårt förebyggande arbete med denna miljöpåverkan är viktiga frågor för oss. A-Sprinklers Miljöpolicy uttrycker en vilja att koncernen ska ta sin del av ansvaret för att minska miljöpåverkan och medverka till en varaktig hållbar utveckling. A-Sprinkler ska uppmuntra till utveckling av och spridning av miljövänlig teknik. Miljöarbetet ska vara strukturerat och i de fall det är motiverat att följa internationellt erkända miljöledningssystem (exempelvis ISO 14001). Miljöåtgärder ska vidtas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. (Se A-Sprinklers Miljöpolicy)

Samhällsengagemang

A-Sprinkler ska sträva efter att etablera goda relationer i de lokala samhällen där vi är verksamma. Affärsbeslut som kan antas ha påverkan på samhället i stort ska så vitt det är möjligt alltid föregås av, alternativt snarast följas av, diskussioner med samhällsföreträdare i syfte att identifiera eventuella behov av gemensamma åtgärder.

A-Sprinkler ska vara politiskt obundet och inte bidra finansiellt direkt till politiska partier eller kandidater.

Fastställande och efterlevnad

A-Sprinklers ESG-policy fastställs av styrelsen för A-Sprinkler en gång per år. Datum och version för policyns utgåva framgår på dokumentets första sida. Den senast uppdaterade versionen/utgåvan av policyn ska alltid finnas på A-Sprinklers intranät tillsammans med relevanta länkar till av koncernen antagna principer och riktlinjer från FN, ILO och övriga policys med anknytning till ESG. Samtliga anställda inom A-Sprinkler ansvarar för att hålla sig uppdaterade om den senaste reviderade policyn. Denna ESG-policy ska ingå i introduktionsutbildningen av nyanställda i A-Sprinkler.