Kvalitets- och miljöarbete

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra processer och möta våra uppdragsgivares höga krav på kvalitet och hållbarhet. Våra företag och medarbetare uppfyller kraven inom en rad auktoriseringar och certifieringar.

Kvalitetspolicy 

A-Sprinkler kvalitetspolicy innebär att levererade produkter och tjänster ska minst uppnå kundens förväntade och önskade kvalitetsnivå. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en av förutsättningar för att vi ska nå våra uppsatta kvalitetsmål. Därför erbjuder vi anställda fortlöpande utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.

A-Sprinklers organisation ska därför alltid sträva efter att:

  • Uppfylla alla avtalade villkor
  • Ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet med tydliga mål och uppföljning samt ett åtagande att uppfylla ställda krav
  • Tillse att medarbetarna ständigt utvecklar sin kompetens och tar ökat ansvar
  • Verka för att företagets leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller hög kvalitet på produkter och tjänster
  • Policyn ska delges företagets alla intressenter och den ska fortlöpande granskas.

Miljöpolicy 

Vår verksamhet ska styras av ett aktivt miljöengagemang och ständiga förbättringar. Målet med vårt miljöarbete är att miljöhänsyn ska tas i alla beslut i organisationen och att verksamheten inriktas mot minsta möjliga negativa miljöpåverkan samt att miljöföroreningar förebyggs. Det är företagsledningen och alla medarbetares gemensamma ansvar att denna miljöpolicy följs. 

Detta uppnår vi genom att:

  • Upprätta miljömål och sträva efter ständiga förbättringar för att förebygga miljöförstöring.
  • Verka för att företagets leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster.
  • Kontinuerligt ta del av forskning och utveckling inom miljöområdet.
  • Följa upp och uppfylla tillämplig miljölagstiftning, tillstånd och andra legala krav som företaget berörs av.
  • Vi ska öka personalens kompetens i miljöfrågor genom utbildning